Ett steg framåt i minoritetsfrågan

Frågan om nationell minoritetsställning i Sverige även för finlandssvenskarna i Sverige har tagit ett steg framåt.
Konstitutionsutskottet säger nu i sitt betänkankande 2014/15:KU16 Minoritetsfrågor