Historia och bakgrund

Flyttlassen mellan Finland och Sverige har rullat sedan urminnes tider. Efter andra världskriget intensifierades trafiken. Av alla finländare som bor i Sverige är minst en femtedel finlandssvenskar.

På 1940-talet bildades de första finlandssvenska föreningarna i Sverige. Den första föreningen var Ålandsgillet i Stockholm. Grunden till Finlandssvenskarnas Riksförbund lades när de finlandssvenska föreningarna i Sverige bildade en samarbetskommitté. 1969 ombildades samarbetskommittén till Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, FRIS.

Förbundet är centralorganisationen för finlandssvenska ideella föreningar som är verksamma i Sverige och som vill främja finlandssvensk kultur och finlandssvenska intressen i Sverige och Finland. Förbundet verkar enligt sina stadgar för att

  • Bedriva informationsverksamhet för ökad kunskap hos Sveriges befolkning om finlandssvenskarna.
  • Främja medlemsföreningarnas verksamhet och samarbete dem emellan.
  • Anordna och delta i olika slags kultur-, samhälls- och fritidsaktiviteter.
  • Samarbeta med och påverka organisationer och myndigheter i Sverige och Finland.
  • Bevaka medlemmarnas intressen inom ramen för det internationella samarbetet.

Förbundet har ett kansli med en anställd verksamhetsledare vars uppgift är att vara FRIS ansikte utåt samt att stöda medlemsföreningarna.

Idag har förbundet cirka 1 700 medlemmar fördelade på 17 föreningar runt om i landet.