Artiklar

PUL

 

Personuppgifter som lämnas på vidstående intresseanmälan registreras i ett automatiserat medlemsregister som tillhandahålls av Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS). Personuppgifter behandlas av FRIS’ och föreningens styrelse på ett sätt som är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204). I medlemsregistret registreras medlems namn, adress, födelseår, kön, telefonnummer och e-postadress. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att föreningens styrelse skall kunna informera om föreningens verksamhet och söka kontakt med medlemmar i syften som anknyter till föreningens verksamhet. Syftet är också att FRIS skall kunna erhålla statsbidrag enligt vad som följer av förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund och 11 § Ungdomsstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund. Detta innebär att personuppgifterna kan lämnas till Ungdomsstyrelsen. FRIS styrelse kan också komma att behandla personuppgifter för att informera om FRIS verksamhet och söka kontakt med föreningarnas medlemmar i syften som anknyter till FRIS verksamhet.

 

Personuppgifterna sparas i medlemsregistret så länge medlemsavgift erläggs. Sex månader efter att medlemskapet upphört raderas samtliga uppgifter om medlem i medlemsregistret.

 

Övrig information

 

Du kan när som helst kontakta föreningens eller FRIS styrelse för att meddela att du vill raderas från medlemsregistret. Dina personuppgifter kommer dock att kvarstå i medlemsregistret tills utgången av innevarande år och hanteras av föreningens styrelse. Dina personuppgifter kommer även under innevarande år att behandlas av FRIS styrelse enligt vad som ovan beskrivits. Om du anser att personuppgifter om dig behandlas i strid med lagen har du rätt att begära att föreningen eller FRIS snarast rättar, blockerar eller utplånar sådana personuppgifter. Du har också rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få information om personuppgifter behandlas om dig hos föreningen eller FRIS.”


Styrelsen