Ett steg framåt i minoritetsfrågan

Frågan om nationell minoritetsställning även för finlandssvenskarna i Sverige har tagit ett steg framåt.
Konstitutionsutskottet (KU) avslog strax före påsk motion 2014/2015:539 av Kerstin Lundgren (c) där det andra yrkandet ville “…ge finlandssvenskarna samma status som sverigefinnar i den svenska minoritetspolitiken”. Avslaget torde klubbas i plenum strax efter påsk. Utskottet fastslår dock i sitt betänkankande 2014/15:KU16 Minoritetsfrågor på sidan 38 som sitt ställningstagande till den aktuella motionen och yrkandet följande:

“…Utskottet anser att vissa skäl kan anföras som grund för att finlandssvenskarna ska betraktas som en nationell minoritet, men är inte nu berett att frångå sitt tidigare ställningstagande i frågan eller att utvidga de erkända nationella minoriteternas antal eller definition. Enligt utskottets mening bör dock frågan om finlandssvenskarnas ställning utredas vid en framtida översyn av minoritetspolitiken.”

FRIS tackar alla riksdagsledamöter som hjälp oss och ser detta som ett viktigt steg framåt. Vi kommer att fortsätta driva frågan på olika sätt.