Intressebevakning

En av FRIS’ centrala uppgifter är att främja finlandssvenskarnas intressen i Sverige. Man kunde tycka att läget borde vara oproblematiskt dvs. behovet av intressepolitik inte så stort då gruppens modersmål/förstaspråk är samma som Sveriges huvudspråk. Problemet är dock att gruppens existens, både i Finland och som delgrupp av de från Finland inflyttade, är påfallande okänd i Sverige.

Okunskapen om att kanske så många om en fjärdedel av samtliga som inflyttat till Sverige från Finland har svenska som modersmål har genom åren haft märkliga följder. Myndigheter kan ha sänt ut information till gruppen på finska eller på lätt svenska, gruppen har nekats egna radioprogram eller helt enkelt glömts bort i olika sammanhang. Skolundervisningen om gruppen saknas ofta och är i praktiken beroende av den enskilda lärarens initiativ.

För att råda bot på okunskapen och förhindra att gruppen blir bortglömd i olika sammanhang driver FRIS sedan Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter (Europarådets konvention ETS 157) började behandlas i Sverige i slutet av 90-talet att finlandssvenskar bör kunna rymmas in bland de grupper som har status som nationell minoritet enligt denna och därmed få plats i den förda svenska minoritetspolitiken. Gruppen uppfyller de fyra krav som har uppställts för saken. En sådan inkorporering av finlandssvenskarna i Sverige inom ramen för minoritetskonventionen skulle råda bot på okunskapen. Gruppen är idag den enda gruppen med över sekellånga rötter i Sverige som nekats någon form av systematisk status i Sverige. Gruppen har genom åren mött viss förståelse för sin kamp i Sveriges riksdag och arbetet med att få igenom kravet av skydd enligt ramkonventionen fortgår.  Under årets riksmöte behandlas återigen en motion om bl. a. finlandssvenskarnas status (se yrkande 2) lagd av Kerstin Lundgren (c). Motion 2014/15:539

FRIS ingår i Sverigefinländarnas delegation och har en styrelseplats i Finlandsinstitutet i Stockholm. Förbundet delar kanslilokaler i Stockholm med Sverigefinska riksförbundet och samarbetar mycket med detta. Förbundet har också goda kontakter med Finlands ambassad i Sverige.

I Finland är Utlandsfinländarparlamentet, UFP,  den primära organisation genom vilken FRIS bedriver intressepolitik gentemot finländska beslutsfattare och myndigheter. Förbundet och många av dess lokalföreningar är den bärande kraften inom den finlandssvenska världsomfattande regionen inom UFP. FRIS driver även i viss mån intressepolitik på egen hand, bl.a. genom kontakter med Svenska Finlands folkting.