Om oss

 • Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige har sitt säte i Stockholm.
 • Verksamhetsområdet omfattar hela Sverige.
 • Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.
 • Förbundets språk är svenska.

Förbundet är centralorganisationen för i Sverige verksamma finlandssvenska ideella föreningar som vill främja finlandssvensk kultur och finlandssvenskarnas intressen i Sverige och Finland.

Förbundet verkar för sina syften genom att:

 • bedriva informationsverksamhet bland Sveriges befolkning för ökad kunskap om finlandssvenskarna.
 • främja medlemsföreningarnas verksamhet samt samarbete dem emellan.
 • anordna och delta i olika slags kultur-, samhälls- och fritidsaktiviteter.
 • samarbeta med och påverka organisationer, myndigheter och beslutsfattare i Sverige och Finland.
 • bevaka medlemmarnas intressen inom ramen för det internationella samarbetet.
 • upprätthålla ett kansli som handhar löpande uppgifter och tillhandahåller hjälp och service till medlemsföreningarna.

Fris arbetar för att uppfylla stadgarnas syfte genom att:

 • representera finlandssvenskarna i Sverige på olika sätt
 • synliggör finlandssvenskar i både Sverige och Finland
 • främja de finlandssvenska nätverken i Sverige
 • uppmuntra och främja finlandssvensk verksamhet för olika åldrar

Ladda ner våra stadgar som PDF-dokument här: Fris stadgar 2017

Fris 16 medlemsföreningar är utspridda över hela Sverige från Umeå i norr till Malmö i söder och samlar drygt 830 medlemmar med intresse och/eller anknytning till det finlandssvenska.

Föreningarnas syfte är att,

 • främja finlandssvensk kultur på lokalplanet
 • möjliggöra social samvaro
 • tillvarata sina medlemmars intressen

Under fliken Medlemsföreningar hittar du mer information om alla våra medlemsföreningar.

En av Fris centrala uppgifter är att främja finlandssvenskarnas intressen i Sverige. Gruppens existens, både i Finland och som delgrupp av de från Finland inflyttade, är påfallande okänd i Sverige.

För att råda bot på okunskapen och förhindra att gruppen blir bortglömd i olika sammanhang driver Fris sedan Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter (Europarådets konvention ETS 157) började behandlas i Sverige i slutet av 90-talet att finlandssvenskar bör kunna rymmas in bland de grupper som har status som nationell minoritet enligt denna och därmed få plats i den förda svenska minoritetspolitiken. Gruppen uppfyller de fyra krav som har uppställts för saken. En sådan inkorporering av finlandssvenskarna i Sverige inom ramen för minoritetskonventionen skulle råda bot på okunskapen. Gruppen är idag den enda gruppen med över sekellånga rötter i Sverige som nekats någon form av systematisk status i Sverige. Gruppen har genom åren mött viss förståelse för sin kamp i Sveriges riksdag och arbetet med att få igenom kravet av skydd enligt ramkonventionen fortgår.

Fris ingår i Sverigefinländarnas delegation och har en styrelseplats i Finlandsinstitutet i Stockholm. Förbundet delar kanslilokaler i Stockholm med Sverigefinska riksförbundet och samarbetar mycket med detta. Förbundet har också goda kontakter med Finlands ambassad i Sverige.

I Finland är Utlandsfinländarparlamentet, UFP, den primära organisation genom vilken Fris bedriver intressepolitik gentemot finländska beslutsfattare och myndigheter. Förbundet och många av dess lokalföreningar är den bärande kraften inom den finlandssvenska världsomfattande regionen inom UFP. Fris driver även i viss mån intressepolitik på egen hand, bl.a. genom kontakter med Svenska Finlands folkting.

Vad är det att vara finlandssvensk? Vad betyder finlandssvenskhet idag? Hur har det sett ut genom tiderna?

Under året tar Fris fasta på särskilda högtidsdagar och återkommande kulturevenemang.
Här ges några exempel på vad Fris arrangerar eller deltar i:

 • Runebergsmingel
 • Pidromästerskap
 • Finntastic
 • Finlandssvenskarnas dag

Medlemsföreningarna runt om i landet ordnar därtill egna evenemang lokalt. Alla våra publika evenemang anslås i vår evenemangkalender på landningssidan.

På 1940-talet bildades de första finlandssvenska föreningarna i Sverige. Den första föreningen var Ålandsgillet i Stockholm. Grunden till Finlandssvenskarnas riksförbund lades när de finlandssvenska föreningarna i Sverige bildade en samarbetskommitté. 1969 ombildades samarbetskommittén till Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, FRIS.

Följande text skrevs av Ragnvald Davidsson inför Fris 40-årsjubileum år 2009.

 

Fris genom 40 år

När en organisation bildas, vilket som regel går ganska fort och smärtfritt när en målmedveten person tar ledningen, återstår ungefär tio år av uppbyggnad innan den börjar fungera. Så blev det också i Fris fall, även om det fanns folk med erfarenheter från UF-rörelsen i Svenskfinland med. Ingen var förtrogen med riksorganisationer, som det ju var i detta fall, vilket krävde ett något annorlunda tänkande.

Hela 1970-talet gick följaktligen åt att introducera verksamheter och engagera medlemsföreningarna. Fördelen vi hade var att det var en kort väg mellan beslut och handling. Som exempel kan nämnas talangjaktstävlingarna vilka Tor Fors och jag kom överens om via ett telefonsamtal. Tävlingarna innefattade bland annat bildkonst, foto, konsthantverk, poesi, sång och musik. I synnerhet bildkonsten blev en stor grej, med jurybedömd utställning på dansbanan i Kolbäcks Folkets Park. Samtidigt blev den så arbetskrävande att den måste läggas ner efter ett antal år.

Förbundets första tidning Fris-Nytt kom ut, skriven kopierad och hophäftad av ordförande Tor Fors själv. Det första exemplaret, adresserades och frankerades hemma i mitt kök. Vi var fyra personer som gjorde detta. Tidningen fick så småningom en deltidsanställd redaktör och den trycktes på fint papper, på ett riktigt tryckeri. Namnet ändrades sedermera till Finlandssvensken. Tidningen fortsatte att komma ut ända in på 2000-talet, när det ekonomiska läget gjorde att den fick läggas ner.

Följande årtionden alltså under 1980-talet, ägnades till stor del åt att skapa externa kontakter, göra förbundet känt hos statsmakterna och Invandrarverket i Sverige, likaså Svenskfinlands Folkting och statliga myndigheter i Finland.

Detta arbete blev framgångsrikt och bar frukt under hela 1990-talet. Efter ett fåtal år var vi representerade i såväl Statens Invandrarråd, direkt under invandrarministern, Invandrarverkets referensgrupp, som i SIOS styrelse. SIOS är gemensam intresseorganisation för alla stora invandrarförbund i Sverige.

På Hanaholmen i Finland arrangerade Folktinget under en lång följd av år, en återkommande tvådagars konferens, med deltagare från olika berörda myndigheter från Svenskfinland, för vår skull. Detta var en mycket intensiv period i förbundets historia.

 

Fris firade 50 år 2019!

Styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning väljs av årsmötet som är förbundets högsta beslutande organ. Ordförandens och styrelseledamöternas mandattid är två år. Hälften av ledamöterna och suppleanterna väljs varje år. Årsmötet ska hållas innan april månads utgång.

Styrelsen

Styrelsen består under verksamhetsåret 2024 av följande personer:

Förbundsordförande
Carita Haaksi
Epost: ordforande@fris.nu

Vice ordförande
Monica Eckermalm
Epost: viceordforande@fris.nu

Ekonomiansvarig
Karin Sundström

Ledamot
Jim Jormanainen

Ledamot
Christina Twerin

Ledamot
Tina Stoor

Ledamot
Maj Nyby

Suppleant
Barbro Allardt Ljunggren

Suppleant
Thomas Falkenstedt

Valberedning

Sammankallande:
Inger Nyblom Hermansson

Ledamöter:
Eric Höglund

Vakans

Revisorer

Ordinarie revisor:
Anne-Christine Viljanen

Revisorssuppleant:
Inger Nyblom Hermansson

Hedersordförande

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige har genom åren utnämnt tre hedersordföranden.

Tor Fors, Fris ordförande 1969-85
Carl-Gustav Store, Fris ordförande 1987-1994
Håkan Lönnqvist, Fris ordförande 1995-2003

Är du intresserad av den finlandsvenska kulturen och historien? Vill du lära dig mer eller bara njuta av ett brett och varierat utbud av finlandsvenska kulturevenemang i Sverige? Kanske sitta och umgås och lyssna på olika finlandssvenska dialekter?

Alla är välkomna oavsett kulturell bakgrund eller härkomst! Leta upp en förening nära dig och ansök om medlemskap i formuläret här.